Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IT-Landscape in Hoevelaken.

Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Opdrachtnemer: IT-Landscape
b. Opdrachtgever : De wederpartij van de opdrachtnemer
c. Opdracht : De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.


Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor verkoop- en acquistieondersteuning, relatiebeheer en
relatiemanagement van IT-Landscape die worden verzorgd bij opdrachtgevers. Opdrachtgever dient de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te accepteren.
2.2 Wijzigingen van, of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door IT-Landscape.


Artikel 3 - Geldigheid
3.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de
rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en IT-Landscape. Bovendien vormen zij een integraal onderdeel van de overeenkomst.
3.2 Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken dient dat schriftelijk te worden vastgelegd.

3.3 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 4 - Offertes
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.
4.2 Offertes met een herhalend karakter binden slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
4.3 Een offerte van IT-Landscape heeft altijd een geldigheidsduur van 15 werkdagen,tenzij anders aangegeven.
4.4 Indien er binnen deze termijn geen overeenstemming is bereikt met IT-Landscape, kunnen door wederpartij geen rechten meer worden ontleend. Na verloop van 15 werkdagen komen de offertes integraal te vervallen.


Artikel 5 - Aansprakelijkheid
5.1 IT-Landscape verplicht zich de verkoop- en aqquistieondersteuning, relatiebeheer en relatiemanagement naar beste vermogen uit te voeren.
5.2 Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt IT-Landscape geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij aan IT-Landscape opzet of grove schuld kan worden verweten.

5.3 Indien IT-Landscape op enig moment wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waar de schade betrekking op heeft en zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van IT-Landscape in desbetreffend geval wordt uitgekeerd.

5.4 In geen geval is IT-Landscape aansprakelijk voor indirecte- c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.

Artikel 6 - Betalingen
6.1 IT-Landscape verstuurt binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden de factuur. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds elke maand (eind van de maand) gefactureerd.

6.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Alle leveringen in deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn exclusief BTW en overige heffingen.

6.4 Reiskosten en reistijd zijn niet inbegrepen bij de prijzen van het ondersteuningstraject. Op de factuur worden deze bedragen apart vermeld.

6.5 Reclameringen over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, eventueel per aangetekend schrijven binnen acht dagen na dagtekening van de factuur.

6.6 Indien IT-Landscape de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd zijn van 2% per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende
maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen.

6.7 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande saldo, met een minimum van €160,- te vermeerderen met omzetbelasting (BTW).

Artikel 7– Verplaatsen van data
7.1 Indien opdrachtgever dit wenst kan, in onderling overleg met IT-Landscape, het traject van acquisitieondersteuning, relatiebeheer en relatiemanagement tot vier weken voor aanvang van de eerste afgesproken ondersteuningsdag kosteloos worden verplaatst naar een uiterlijk drie maanden later gelegen eind/ start datum.

7.2 Vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag is verplaatsing zonder kosten niet mogelijk.

7.3 In geval IT-Landscape door ziekte verhinderd is wordt het ondersteuningstraject verplaatst naar een nader overeen te komen datum.

Artikel 8 – Tussentijdse beëindiging opdracht (overmacht)
8.1 IT-Landscape heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld, een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd.

Artikel 9 – Annulering door opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht per aangetekend verzonden brief te annuleren.

9.2 Annulering kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag.

9.3 Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag is de opdrachtgever verplicht de helft van de totaalprijs van de opdracht te voldoen.

9.4 In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, het traject tussentijds beëindigt, is de opdrachtgever verplicht het volledige tarief van de opdracht te voldoen.

Artikel 10 – Annulering door IT-Landscape
10.1 IT-Landscape kan een opdracht weigeren of de verder opdrachtuitvoering staken, indien het in conflict komt met de algemeen geldende normen en waarden. In welk geval de opdrachtgever geen tarief in rekening wordt gebracht. Hierbij is een opzegtermijn van twee weken van toepassing.


Artikel 11 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid

11.1 IT-Landscape verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht betreffende het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

11.2 Gegevens van deelnemers worden door IT-Landscape vertrouwelijk behandeld.

Artikel 12.- Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12.2. Mocht het tot een geschil komen waar partijen onderling niet uit komen, is ieder der partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 13.- Slotbepaling

13.1. De opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden.

13.2. Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.